Regulamin

Regulamin korzystania z serwisu sagefemme.pl

§1 Wstęp

Niniejszy Regulamin określa zasady funkcjonowania i warunki korzystania z serwisu internetowego sagefemme.pl, oraz warunki sprzedaży dostępnych w serwisie produktów.

Integralną część Regulaminu stanowi Polityka prywatności i cookies.

Użytkownikiem może zostać wyłącznie osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych w tym osoba prawna, jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną albo osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych ewentualnie grupa tych osób prowadząca wspólnie działalność w formie spółki cywilnej.

§2 Definicje:

Sprzedawca/Usługodawca – Mykola Marushchak prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą MARUSHCHAK Mykola Marushchak, 65-018 Zielona Góra, ul. Jedności 62c/4, NIP 9291892834, REGON 380782838.

Sklep internetowy – internetowy serwis usługowy, pośredniczący między Sprzedawcą a Użytkownikami w transakcjach sprzedaży Produktów. Adres internetowy Sklepu to https://sagefemme.pl/sklep

Użytkownik – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, nabywająca Produkt za pomocą Sklepu.

Materiały – jeden lub kilka komputerowych plików zawierających pliki w formacie PDF, nagrania audio, wideo lub inne pliki będące podstawowym składnikiem Produktu.

Materiały Dodatkowe – jeden lub więcej plików komputerowych będących dodatkiem do Produktu.

Produkt – usługa odpłatnego dostępu do określonych Materiałów oraz Materiałów Dodatkowych w postaci komputerowych plików, świadczona za pomocą Internetu przez Sprzedawcę na rzecz Użytkownika, za pośrednictwem Sklepu.

Świadczenie usług drogą elektroniczną — wykonanie usługi, które następuje przez wysyłanie i odbieranie danych za pomocą systemów teleinformatycznych, na indywidualne żądanie Użytkownika, bez jednoczesnej obecności stron, przy czym dane te są transmitowane za pośrednictwem sieci publicznych w rozumieniu ustawy Prawie telekomunikacyjnym.

Płatności drogą elektroniczną — wybrany przez Użytkownika sposób płatności, w tym szybkie przelewy lub przelew na konto bankowe, umożliwiający Użytkownikowi dokonywanie zapłaty drogą elektroniczną na rzecz Sprzedawcy.

Operator Systemu Płatności — wybrany przez Usługodawcę podmiot świadczący usługi związane z dostarczeniem, utrzymaniem i obsługą płatności kartą kredytową, płatniczą lub przelewem w ramach bankowości internetowej.

Środki komunikacji elektronicznej — rozwiązania techniczne, w tym urządzenia teleinformatyczne i współpracujące z nimi narzędzia programowe, umożliwiające indywidualne porozumiewanie się na odległość przy wykorzystaniu transmisji danych między systemami teleinformatycznymi, a w szczególności poczta elektroniczna.

Cookies — plik tekstowy, w którym zapisywane są informacje przez serwer Sklepu na dysku twardym komputera z którego korzysta Użytkownik. Informacje zapisane w pliku cookies serwer Sklepu może odczytać przy ponownym połączeniu się z tego komputera, lecz mogą być one odczytane również przez inne serwery lub innych użytkowników Internetu.

Hasło – oznacza ciąg znaków literowych, cyfrowych lub innych wybranych przez Użytkownika podczas Rejestracji w Sklepie lub nadanych przez Usługodawcę, wykorzystywany w celu zabezpieczenia dostępu do Konta.

Konto Użytkownika – oznacza indywidualny zbiór zasobów i uprawnień dla każdego Użytkownika, uruchomiony na jego rzecz przez Usługodawcę, po dokonaniu Rejestracji.

Regulamin — niniejszy Regulamin.

§3 Postanowienia ogólne

Każdy użytkownik Internetu może swobodnie przeglądać zawartość Sklepu. Do korzystania ze Sklepu wymagane są standardowe urządzenia oraz oprogramowanie, pozwalające na przeglądanie stron WWW, a także posiadanie skrzynki pocztowej email.

Materiały zamieszczone w Sklepie, w tym elementy grafiki, układ i kompozycja tych elementów, zdjęcia oraz inne informacje, dostępne na stronach internetowych stanowią przedmiot praw wyłącznych Sprzedawcy. Wskazane elementy stanowią przedmiot autorskich praw majątkowych i jako takie korzystają z ustawowej ochrony prawnej. Nie jest dozwolone korzystanie z tych zasobów w sposób inny niż przewidziano w niniejszym Regulaminie.

Użytkownicy mogą korzystać z Sklepu tylko w zgodzie z obowiązującymi przepisami prawa.

Sprzedawca zastrzega sobie prawo do odmowy świadczenia usług, usunięcia danych lub likwidacji zamówienia w przypadku złamania przez niebędącego konsumentem Użytkownika prawa lub postanowień niniejszego Regulaminu.

§4 Korzystanie ze Sklepu internetowego

Za pośrednictwem Sklepu internetowego Użytkownicy mają możliwość dokonania zakupu konsultacji online.

Sprzedaż konsultacji online może być ograniczona czasowo w sposób określony w Sklepie internetowym.

Każde zamówienie potwierdzane jest za pomocą wiadomości email przesyłanej na adres poczty elektronicznej podany przez Użytkownika.

Konsultacja online odbywa się poprzez platformę ZOOM, Kupujący otrzymuje w emailu link do spotkania.

Faktury wystawiane są na życzenie Użytkownika. W takim przypadku niezbędne jest podanie danych do faktury zgodnie z odpowiednim formularzem.

§5 PŁATNOŚCI

Użytkownik dokonuje zapłaty za pośrednictwem Operatora Systemu Płatności.

Płatności za pośrednictwem Operatora Systemu Płatności mogą dokonywać wyłącznie osoby uprawnione do posługiwania się danym instrumentem, w oparciu o który następuje realizacja płatności, w szczególności daną kartą płatniczą może posługiwać się wyłącznie jej uprawniony posiadacz.

Usługodawca udostępnia formularz transakcji dostarczany przez Operatora Systemu Płatności; dane z formularza są automatycznie przekazywane do Operatora Systemu Płatności, Usługodawca nie ma do nich dostępu.

Po wybraniu formy płatności za pośrednictwem płatności elektronicznych, Użytkownik jest automatycznie przekierowywany odpowiednio: (I) w przypadku płatności dokonywanych przy użyciu karty płatniczej – do okna służącego wpisaniu danych niezbędnych do dokonania płatności, (II) w przypadku płatności w drodze przelewu internetowego – na stronę logowania odpowiedniego banku, (III) w przypadku zewnętrznego dostawcy usług płatniczych – na stronę logowania tego dostawcy;

W celu dokonania płatności Użytkownik powinien potwierdzić dokonanie płatności na stronach internetowych odpowiedniego Operatora Systemu Płatności zgodnie z zasadami określonymi przez tego Operatora Systemu Płatności; w przypadku dokonywania jakichkolwiek zmian w formularzu płatności udostępnionym na tych stronach i automatycznie uzupełnionym przez System Płatności, płatność może nie zostać zrealizowana.

Wszelkie płatności elektroniczne realizowane są zgodnie z obowiązującymi regulacjami Operatora Systemu Płatności oraz przepisami prawa, a Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za ich prawidłowość.

Operator Systemu Płatności zastrzega sobie prawo odmowy obsługi płatności dokonywanych przez Użytkownika, w szczególności w przypadku powzięcia wątpliwości co do legalności transakcji, z tytułu której następuje płatność lub legalności samej płatności. Z powyższych względów realizacji płatności może odmówić Usługodawca.

Operator Systemu Płatności jak również jego partnerzy prowadzą kwalifikację wiarygodności finansowej osób zamierzających dokonać płatności przy użyciu karty płatniczej i mogą w związku z tym zróżnicować zasady obsługi płatności lub uzależniać niektóre warunki świadczenia usług w zależności od zakwalifikowania Użytkownika do danej grupy ryzyka. W związku z powyższym Operator Systemu Płatności zastrzegają sobie prawo odmowy w uzasadnionych przypadkach obsługi danej płatności.

Operator Systemu Płatności nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia w przekazywaniu płatności lub odpowiedzi autoryzacyjnych, spowodowane przyczynami powstałymi po złożeniu przez Użytkownika dyspozycji płatności, a także za niezrealizowanie oraz opóźnienie w przekazaniu należnych środków lub weryfikacji danych, w szczególności spowodowane podaniem przez Użytkownika nieprawidłowych lub niekompletnych danych, które uniemożliwiają zrealizowanie transakcji płatności, jak również za opóźnienia będące następstwem innych zdarzeń niezależnych od Usługodawcy lub Operatora Systemu Płatności.

Wszystkie ceny podane w serwisie internetowym, są cenami brutto.

§6 Zasady korzystania z zakupionych Produktów

Wszelkie Produkty udostępniane za pośrednictwem Sklepu internetowego, odpłatne i nieodpłatne, podlegają ochronie przewidzianej w ustawie z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

Zakupione Produkty mogą być trwale oznakowane jako pochodzące od Użytkownika, który dokonał zakupu w Sklepie internetowym. Oznaczenia Produktu nie ujawniają danych osobowych Użytkownika, a służą wyłącznie do identyfikacji pochodzenia Produktu w przypadku naruszenia zasad korzystania z Produktu określonych w niniejszym Regulaminie oraz przepisach prawa. Tym samym każdy Użytkownik nabywający Produkt w Sklepie internetowym wyraża zgodę na takie oznaczenie i zobowiązuje się nie podejmować żadnych działań w celu zmiany lub pozbawienia danego Produktu tego oznaczenia.

Użytkownik może dokonać zapłaty ceny za Produkt w drodze jednorazowej płatności.

Dokonanie płatności stanowi usługę płatniczą w rozumieniu ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych, która polega na przyjmowaniu przez właściwy bank lub Operatora Płatności zapłat pieniężnych dokonywanych przez Użytkownika opłat, które przekazywane są na rachunek Sprzedawcy. Powyższe podmioty udostępniają Użytkownikowi instrument płatniczy umożliwiający mu dokonywanie wypłaty środków znajdujących się na danym rachunku płatniczym na rachunek bankowy Sprzedawcy. Sprzedawca nie świadczy na rzecz Użytkownika żadnych usług płatniczych.

Użytkownik może korzystać z zakupionych Produktów na własny użytek i zgodnie z ich przeznaczeniem, czyli odtwarzać w elektronicznych urządzeniach w celu zapoznania się z treścią utworu.

Użytkownik nie ma prawa do powielania, kopiowania i wykorzystywania Produktu (w całości lub we fragmentach). Zabronione jest zmienianie struktury elektronicznej Produktu lub innego rodzaju modyfikacje (np. usuwanie zabezpieczeń lub oznaczeń). Niedozwolone jest również dystrybuowanie Produktu, udostępnianie lub odtwarzanie publiczne.

Użytkownik zobowiązany jest dbać o to, aby żadne nieupoważnione osoby nie korzystały z Produktów w sposób niezgodny z prawem lub niniejszym Regulaminem. W przypadku wykrycia takich sytuacji, Sprzedawca może kierować roszczenia z tego tytułu względem znanego mu Użytkownika, z tytułu łamania praw do danej kopii Produktu. Postanowienie to nie dotyczy konsumentów.

§7 Reklamacje

Wszelkie zakłócenia w funkcjonowaniu Serwisu, uwagi i propozycje pod jego adresem, skargi i reklamacje prosimy kierować drogą elektroniczną na adres mailowy kontakt@sagefemme.pl Sprzedawca rozpatruje reklamacje w terminie 14 dni roboczych od dnia ich otrzymania, przy czym okres ten może zostać przedłużony, w przypadku gdy rozpoznanie reklamacji wymaga dłuższego czasu. O rozstrzygnięciu zgłoszonej reklamacji Sprzedawca poinformuje Użytkownika za pomocą wiadomości e-mail przesłanego na adres wskazany przez Użytkownika w trakcie rejestracji.

Reklamacja winna zawierać oznaczenie Użytkownika (imię, nazwisko – tak by Sprzedawca mógł zidentyfikować osobę składającą reklamację) oraz opis zastrzeżeń co do sposobu wykonania usługi.

Po pozytywnym rozpatrzeniu reklamacji przez Sprzedawca, Użytkownik zobowiązuje się niezwłocznie usunąć wszystkie posiadane kopie Produktu którego reklamacja dotyczy.

Użytkownikowi nie przysługuje prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość zgodnie z art. 38 13 ustawy o prawach konsumenta gdyż przedmiotem umowy jest dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, a spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

§8 Zmiany regulaminu

Niniejszy dokument może ulegać zmianom. O zmianach Regulaminu i o terminach obowiązywania zmian Sprzedawca poinformuje na swoich stronach internetowych. W przypadku braku zgody na zmianę Regulaminu, Użytkownik będący konsumentem ma prawo do rozwiązania umowy w terminie 14 dni od dnia uzyskania informacji o zmianie. Korzystanie przez Użytkownika ze Sklepu po tym terminie jest jednoznaczne z akceptacją nowej treści Regulaminu.

§9 Wyłączenie odpowiedzialności

Sprzedawca nie ponosi wobec Użytkownika odpowiedzialności za straty i szkody poniesione przez Użytkownika w związku z korzystaniem ze Sklepu oraz z Blogu, stosowaniem się do informacji prezentowanych w Sklepie i na Blogu lub zawartych w Produktach lub Usługach w jakichkolwiek okolicznościach, jak również za skutki podjętych na tej podstawie decyzji. Postanowienie to nie dotyczy konsumentów.

Sprzedawca nie gwarantuje, że informacje przesyłane za pomocą Internetu dotrą do Użytkownika w formie bezbłędnej, kompletnej i pełnej. Postanowienie to nie dotyczy konsumentów.

Sprzedawca: o ile wadliwe działanie jest spowodowane okolicznościami niezależnymi od Sprzedawcy i którym nie sposób było zapobiec mimo dochowania należytej staranności – nie odpowiada za szkody spowodowane wadliwym działaniem systemu transmisji, w tym awariami sprzętu, opóźnieniami i zakłóceniami przesyłu informacji, ingerencją osób trzecich lub działaniem siły wyższej.

Sprzedawca zastrzega sobie – po uprzednim uprzedzeniu Użytkownika będącego konsumentem – prawo do czasowego ograniczenia dostępu do Serwisu (całościowego lub częściowego), w celu jego ulepszenia, konserwacji lub jeśli wymagają tego względy bezpieczeństwa lub inne, niezależne od Sprzedawcy.

§10 Postanowienia końcowe

Regulamin podlega prawu Rzeczpospolitej Polskiej.

Wszelkie zmiany niniejszego Regulaminu wymagają dla swojej ważności formy pisemnej.

W przypadku, gdy jakiekolwiek postanowienie Regulaminu zostanie uznane za nieważne, nieskuteczne lub niewykonalne, nie wpływa to w jakikolwiek sposób na ważność, skuteczność i wykonalność pozostałych postanowień Regulaminu.

Sprzedawca zastrzega sobie prawo do przekazania lub zlecenia wszystkich lub części swoich praw i obowiązków wynikłych z niniejszego Regulaminu, z tym zastrzeżeniem, że jeżeli umowa zawarta jest z Konsumentem, przeniesienie to wymaga jego zgody. W przypadku skorzystania z tego prawa Użytkownik zostanie o wyżej wskazanym fakcie poinformowany zawiadomieniem. Użytkownik będący Konsumentem ma prawo do rozwiązania umowy w terminie 14 dni od dnia uzyskania informacji o zmianie ze skutkiem określonym powyżej.

Aktualizowano: 25.01.2021